Back To Top

 • L'AQUATECH Co.,LTD.

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 25 ปี บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด ถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสำคัญๆ ให้เป็นผู้ดูแลการติดตั้งระบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้าง ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ดังนี้ ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่, ฉนวนกันความร้อนและเสียง, หลังคาชิงเกิ้ล ,วัสดุปิดรอยต่ออาคาร, วัสดุตกแต่งอาคาร ............................................. For the past 25 years, L'aquatech has been entrusted as the leader in servicing and installing many important construction projects with the following producst: Waterproofing Systems, Thermal & Sound Reflective Insulation, Shingle Roof, Expansion Joint, Control Joint and Structure Joint, Interior Ceiling

 • Antifire Engineering Co., Ltd.

  บริษัทแรกในประเทศไทย ที่ทำงานด้านวัสดุป้องกันไฟสำหรับโครงสร้างเหล็ก จำหน่ายและติดตั้ง รองรับงานครอบคลุมทุกประเภท รวมถึงงานโครงการปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และโรงกลั่นน้ำมัน โดยเฉพาะ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล.................................................................................... Antifire Engineering Co.,Ltd. is the first company to provide and install passive fire protection system in Thailand. Through our wide variety of selection and accredited international standards, our products are able to cover all industry including but not limited to power plants and petrochemical plants..

 • PARTECH CO.,LTD.

  บริษัทที่มีความชำนาญเป็นพิเศษด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานติดตั้ง และงานซ่อมแซมโครงสร้าง ด้วยวิศวกรและหัวหน้างานที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารทีมงานเป็นอย่างดี เพียบพร้อมด้วยทีมช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ และเปียมไปด้วยทักษะการทำงานอย่างยอดเยี่ยม จึงมั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่เลือกใช้บริการจากเรา ท่านจะได้รับผลงานที่ดีเยียมจากทีมงานระดับมืออาชีพ ที่เราเลือกสรรแล้ว .................................................................................................................. Partech Company Limited specialized in construction. installation, and repairment of building structures. With our team of professional technician and engineer, you are confided with quality service.

 • AMONN & L'AQUATECH

  โรงงานผลิตสีป้องกันไฟ จากการร่วมทุนกับทางโรงงานผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งได้รับการส่งเสริมจากทาง BOI เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายในภูมิภาคและรองรับการเติบโตของตลาดภายในประเทศ. ................................................................. The factory is a joint venture with Amonn Fire, Italy, and has also obtained BOI promotion in producing intumescent paint for local and exporting markets ia Asia.

 • Modern Trade

  นอกจากงานขายและติดตั้งในโครงการขนาดใหญ่แล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าบางรายการไปยังร้าน Modern Trade เช่น โฮมโปร, ไทวัสดุ, เมก้าโฮม, ฮาร์ดแวร์เฮาส์, แกรนด์โฮมมาร์ท และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ..........................................................Aside from sales and installation of mega size projects, the company has extended its distribution channel to include Modern Trade stores such as Home Pro, Mega Bangna, Tai Watsadu, Grand Home Mart, Hardware House, and other primary construction stores.

L'AQUATECH

The leader in special building & construction materials

ฉนวนสะท้อนความร้อน

ระบบหลังคา

ISO 9001

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัท ลากัวร์เทค เป็นบริษัทจำหน่ายและติดตั้งสินค้าวัสดุก่อสร้างชนิดพิเศษ ต้องการผู้ชำนาญงานและมีความมุ่งมั่น เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

Sales Engineer 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นําเสนอขายวัสดุกอสราง กับกลุมผูรับเหมา

2. สราง Relation กับทางกลุมผูรับเหมา

3.วางแผนกําหนดกลยุทธของงานขาย

4. ดูแลลูกคา และยอดขายใหเปนไปตามเปาที่กําหนด

อัตรา : 2 ตําแหนง

เงินเดือน : 18,000-25,000 (ไมรวมรายไดอื่น)

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา,เครื่องกล

3. มีประสบการณดานงานขาย จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

4. มีรถยนตสวนตัว และสามารถเดินทางไปตางจังหวัดไดเปนครั้งคราว

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี

 สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส


Foreman/Engineer   2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารควบคุมงานในโครงการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด, จัดทํา Cost Estimate เพื่อประมูลงานราชการ, ลําดับของงานโครงสรางตางๆ รวมถึงประสานงานกับลูกคาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาหนางานอยางเหมาะสม ใหงานสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนด, ตรวจสอบดูแลการทํางานของผูรับเหมา ใหไดมาตรฐานของการกอสราง ตามขั้นตอน และถูกตอง, จัดทํา Progress of work report, S-Curve, Cash Flow โครงการทั้งขารับ-ขาจาย

อัตรา : 2 ตําแหนง

เงินเดือน : 17,000- 25,000

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 32 ป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา กอสราง, วิศกรรมโยธา

3. มีประสบการณอยางนอย 1- 3 ป

4. สามารถเขียนแบบ อานแบบได

5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

 

 

คนงาน - ชางกอสราง    

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทํางานดานการติดตั้ง งานระบบกันซึม,กันไฟ,ฉนวนกันความรอน

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : วันละ 310 - 350 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป

2. วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ป.6

3. ไมจําเปนตองมีประสบการณ

4. สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

สวัสดิการ: บานพัก,คาเบี้ยเลี้ยง(ตางจังหวัด),คาลวงเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ-ตางจังหวัด


แมครัว (ประจําสํานักงาน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทําอาหารใหกับพนักงาน - ผูบริหาร ( เฉพาะมื้อกลางวัน )

2. ทําความสะอาด บริเวณโรงอาหารที่รับผิดชอบ

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป

2. ทําอาหารไดทุกประเภท

3. มีประสบการณทําอาหารอยางนอย 1-2 ป

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

 สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหต

 

พนักงานขาย ( PC ) ประจําโฮมโปร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขายสินคาฉนวนกันความรอน POLYNUM และบัวพื้น, บัวฝา INNOMAX

อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา

เงินเดือน : 9,000-12,000

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย/หญิง

2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

3. มีประสบการณดานงานขายอยางนอย 1 ป

4. ขยัน ซื่อสัตยอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

 5. **สามารถมาฝกอบรมที่สํานักงานใหญได (นนทบุรี)

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

สวัสดิการ: คาแรงวันละ 320บาท, คาลวงเวลา ชั่วโมงละ 40 บาท, คาโทรศัพท 400 บาท/เดือน, คาสงแฟกซ 50-100 บาท/เดือน, คาคอมมิชชั่นตามยอดขาย, คาเบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจําโฮมโปร สาขาสันทราย (เชียงใหม)

ประจําโฮมโปร สาขารังสิต (ปทุมธานี) ด่วน..

ประจําโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 9 (กรุงเทพฯ)

ประจําโฮมโปร สาขานครปฐม (นครปฐม)

ประจําโฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี)

ประจําโฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3 (กรุงเทพฯ)

ประจําโฮมโปร สาขาเชียงใหม่ 1 (เชียงใหม)


พนักงานขับรถสงของ/ขับรถ 6 ลอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ขับรถสงสินคา/พนักงาน

2. มีใจรักในการบริการ

3. ตรงตอเวลา

อัตรา : 4 ตําแหนง

เงินเดือน : 11,000-15,000 (ไมรวมรายไดอื่น)

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป

2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3. มีประสบการณดานงานขับรถ 1- 2 ปี

4. *มีใบขับขี่ประเภท 2

 5. สามารถออกตางจังหวัดไดเปนครั้งคราว

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

 สวัสดิการ : ประกันชีวิตกลุม

addfriends en

addfriends en

521939

Your IP: 3.95.23.35
Server Time: 2019-04-23 14:14:04

 

banner 1