Back To Top

 • L'AQUATECH Co.,LTD.

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 25 ปี บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด ถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสำคัญๆ ให้เป็นผู้ดูแลการติดตั้งระบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้าง ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ดังนี้ ระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่, ฉนวนกันความร้อนและเสียง, หลังคาชิงเกิ้ล ,วัสดุปิดรอยต่ออาคาร, วัสดุตกแต่งอาคาร ............................................. For the past 25 years, L'aquatech has been entrusted as the leader in servicing and installing many important construction projects with the following producst: Waterproofing Systems, Thermal & Sound Reflective Insulation, Shingle Roof, Expansion Joint, Control Joint and Structure Joint, Interior Ceiling

 • Smoke Curtain

  ม่านกันควันและกันไฟ จะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดย Fire alarm จะส่งสัญญาณไปยังม่านเพื่อตัดไฟ 48V ท่ี่มอเตอร์ ม่านจะตกลงมาโดยน้ำหนักถ่วง โดยวัตถุประสงค์ของการใช้ม่านกันควันและกันไฟ เพื่อไม่ให้ควันและไฟลามไป ยังจุดอื่นและ ปกป้องคนในอาคารให้อพยพ หนีออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐาน EN 12101-1.

 • Fire Curtain

  ม่านกันควัน และกันไฟ ถูกนำมาใช้ มากในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร ที่มีโถงต่อเนื่องหลายชั้น ห้างสรรพ สินค้า โรงพยาบาล เนื่องจากมีขนาด บางและซ่อนไว้ใต้ฝ้าได้ โดยจะตกลง มาเฉพาะเวลาที่เพลิงไหม้เท่านั้น

 • Smoke Ventilation

  Smoke Ventilation ระบบระบายควันอัตโนมัติ รูปแบบ ของช่องรับแสง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารโรงงาน ระบบ จะช่วยระบายควันที่เกิดในจุดที่เกิดอัคคีภัย ช่วยเพิ่มความ ปลอดภัยของอาคาร เพราะควันคืออันตรายอันดับต้นๆ ของเหตุอัคคีภัย

 • Expansion Joint

  ระบบเชื่อมรอยต่อขยายของอาคารใช้เพื่อ ปิดรอย เชื่อมต่อและรองรับการขยายตัวทั้งส่วนที่เป็นพื้น. ผนัง และเพดานหรือแม้กระทั่งหลังคา สามารถ ปกปิดและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็น อย่างดี มีพื้นผิวให้เลือกทั้งแบบ mill Finish, Anodized และผิวทราย นอกจากนั้น ยังสามารถ ใช้ควบคู่กับการป้องกันการลามไฟ และการป้อง กันการรั่วซึม ได้เป็นอย่างดี

L'AQUATECH

The leader in special building & construction materials

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัท ลากัวร์เทค เป็นบริษัทจำหน่ายและติดตั้งสินค้าวัสดุก่อสร้างชนิดพิเศษ ต้องการผู้ชำนาญงานและมีความมุ่งมั่น เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท จึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานใหม่ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

Sales Engineer 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นําเสนอขายวัสดุกอสราง กับกลุมผูรับเหมา

2. สราง Relation กับทางกลุมผูรับเหมา

3.วางแผนกําหนดกลยุทธของงานขาย

4. ดูแลลูกคา และยอดขายใหเปนไปตามเปาที่กําหนด

อัตรา : 2 ตําแหนง

เงินเดือน : 18,000-25,000 (ไมรวมรายไดอื่น)

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา,เครื่องกล

3. มีประสบการณดานงานขาย จะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

4. มีรถยนตสวนตัว และสามารถเดินทางไปตางจังหวัดไดเปนครั้งคราว

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี

 สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส


Foreman/Engineer   2 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

บริหารควบคุมงานในโครงการใหเปนไปตามแผนที่กําหนด, จัดทํา Cost Estimate เพื่อประมูลงานราชการ, ลําดับของงานโครงสรางตางๆ รวมถึงประสานงานกับลูกคาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาหนางานอยางเหมาะสม ใหงานสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนด, ตรวจสอบดูแลการทํางานของผูรับเหมา ใหไดมาตรฐานของการกอสราง ตามขั้นตอน และถูกตอง, จัดทํา Progress of work report, S-Curve, Cash Flow โครงการทั้งขารับ-ขาจาย

อัตรา : 2 ตําแหนง

เงินเดือน : 17,000- 25,000

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 32 ป

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา กอสราง, วิศกรรมโยธา

3. มีประสบการณอยางนอย 1- 3 ป

4. สามารถเขียนแบบ อานแบบได

5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

 

 

คนงาน - ชางกอสราง    

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทํางานดานการติดตั้ง งานระบบกันซึม,กันไฟ,ฉนวนกันความรอน

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : วันละ 310 - 350 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป

2. วุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ป.6

3. ไมจําเปนตองมีประสบการณ

4. สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

สวัสดิการ: บานพัก,คาเบี้ยเลี้ยง(ตางจังหวัด),คาลวงเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ-ตางจังหวัด


แมครัว (ประจําสํานักงาน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทําอาหารใหกับพนักงาน - ผูบริหาร ( เฉพาะมื้อกลางวัน )

2. ทําความสะอาด บริเวณโรงอาหารที่รับผิดชอบ

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศหญิง อายุ 25 ปขึ้นไป

2. ทําอาหารไดทุกประเภท

3. มีประสบการณทําอาหารอยางนอย 1-2 ป

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพนักงาน, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

 สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหต

 

พนักงานขาย ( PC ) ประจําโฮมโปร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ขายสินคาฉนวนกันความรอน POLYShield และบัวพื้น, บัวฝา INNOMAX

อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา

เงินเดือน : 9,000-12,000

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย/หญิง

2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี

3. มีประสบการณดานงานขายอยางนอย 1 ป

4. ขยัน ซื่อสัตยอดทน และมีความรับผิดชอบสูง

 5. **สามารถมาฝกอบรมที่สํานักงานใหญได (นนทบุรี)

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

สวัสดิการ: คาแรงวันละ 320บาท, คาลวงเวลา ชั่วโมงละ 40 บาท, คาโทรศัพท 400 บาท/เดือน, คาสงแฟกซ 50-100 บาท/เดือน, คาคอมมิชชั่นตามยอดขาย, คาเบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจําโฮมโปร สาขาสันทราย (เชียงใหม)

ประจําโฮมโปร สาขารังสิต (ปทุมธานี) ด่วน..

ประจําโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 9 (กรุงเทพฯ)

ประจําโฮมโปร สาขานครปฐม (นครปฐม)

ประจําโฮมโปร สาขาสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี)

ประจําโฮมโปร สาขาสุขาภิบาล 3 (กรุงเทพฯ)

ประจําโฮมโปร สาขาเชียงใหม่ 1 (เชียงใหม)


พนักงานขับรถสงของ/ขับรถ 6 ลอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ขับรถสงสินคา/พนักงาน

2. มีใจรักในการบริการ

3. ตรงตอเวลา

อัตรา : 4 ตําแหนง

เงินเดือน : 11,000-15,000 (ไมรวมรายไดอื่น)

คุณสมบัติผูสมัคร :

1. เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป

2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

3. มีประสบการณดานงานขับรถ 1- 2 ปี

4. *มีใบขับขี่ประเภท 2

 5. สามารถออกตางจังหวัดไดเปนครั้งคราว

สวัสดิการ : ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยันประจําเดือน, ประกันอุบัติเหตุกลุม (บางตําแหนง), โบนัสประจําป, จัดฝกอบรมและสัมมนาพนักงานประจําป, ชุดยูนิฟอรม, กีฬาสีสัมพันธ, ทองเที่ยวประจําป, ตรวจสุขภาพประจําป, งานเลี้ยงสังสรรคปใหม, หองฟตเนส

หมายเหตุ :

 สวัสดิการ : ประกันชีวิตกลุม

addfriends en

addfriends en

662387

Your IP: 3.94.200.93
Server Time: 2019-12-14 23:42:12

 

banner 1